בהתאם לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה מימוש זכויות במקרקעין (מכירת הזכויות, קבלת היתר בניה, אישור שימוש חורג או הקלה) מחויבים בתשלום היטל השבחה, תשלום מחצית מעליית השווי כתוצאה משינויים תכנוניים הקשורים עם המקרקעין. המשרד מעניק שירותים מקצועיים לחברות ופרטיים בשומות היטל השבחה שקיבלו מהוועדה המקומית, ייצוג בפני שמאי מכריע ו/או בפני וועדת ערר להיטל השבחה ותביעות פיצויים. בייצוג זה המשרד עוסק בליווי מלא של הלקוחות לרבות המלצה על אופן הפעולה מול הרשויות, אם באמצעות ערר לוועדת הערר להיטל השבחה ופיצויים ואם במינוי שמאי מכריע, הכנת שומת השבחה שתצורף לערר או שתועבר לשמאי מכריע, בהתאם לסעיף 14 לחוק התכנון והבנייה העברת כל החומר הנדרש בטרם דיון בפני השמאי המכריע, התייחסות לתגובת שמאי הוועדה, דיונים בפני השמאי המכריע, השלמות לשמאי המכריע, בחינת השומה המכרעת, המלצות וליווי בערר, ככל שיידרש.

לאחר שנים של ייעוץ לוועדות מקומיות, נוכח העובדה כי וועדות מקומיות רבות בחרו בשיטה של שומות היטל השבחה גבוהות במיוחד ולעיתים שומות המבוססות על הנחות שגויות, המשרד בחר בייצוג כנגד וועדות מקומיות. כתוצאה מייצוג זה רבים מלקוחות המשרד שילמו, בפועל, היטלי השבחה הנמוכים מאוד מהדרישה המקורית ולעיתים אף נקבע כי לא חלה השבחה ולכן אין הבעלים חייבים בכלל בתשלום היטל השבחה לוועדה המקומית.

למשרד יתרון יחסי, שכן בנוסף על היות המשרד משרד שמאי מקרקעין, בעל המשרד וחלק מהעובדים, הנם עו"ד או משפטנים, המתמחים בהיטלי השבחה.