תאגידים ציבוריים

המשרד מתמחה בהערכות שווי לתאגידים ציבוריים. יובהר כי בתאגידים ציבוריים נדרשות הערכות שווי מיוחדות, לרבות:

- הערכת שווי הוגן של נכסי השקעה (לפי כללי החשבונאות - IFRS) הערכות לפי תקן חשבונאות מספר IAS40 "נדל"ן להשקעה" הכפוף לתקן דיווח כספי בינלאומי 13 "מדידת שווי הוגן".

- הערכות לצורך הנפקות ותשקיפים.

- חוות דעת בעניין הוגנות וסבירות (Fairness Opinion) של הערכות שווי הוגן שנערכו על ידי שמאי מקרקעין מטעם תאגידים לצורך אישור עסקאות בעלי עניין בתאגידים ציבוריים.

- הערכות שווי לצורך ייחוס עלות הקצאת רכישה (PPA) בצירופי עסקים.

- בחינת סבירות עסקאות שכירות ומכר בין התאגיד לבין בעלי עניין.

- הערכות שווי למיזוג.

- הערכות שווי עבור ועדות בלתי תלויות של דירקטוריון, לצורך קבלת החלטות.

- הערכות שווי של מקרקעי חברה לצורך הקמת חברת נדל"ן וקביעת דמי השכירות הראויים שעל החברה לשלם לחברת הנדל"ן בגין הנכסים המועברים.

- הערכות שווי נכסי השקעה של חברות ציבוריות בחו"ל.

- הערכות נכסים מכבידים, על מנת להעריך את העלות הצפויה לחברה מהשתחררות מהתחייבות בגין הסכם שכירות מנכס שאין עוד כדאיות כלכלית להחזיק בו כגורם ייצור בידי החברה.


בין השאר, המשרד עורך חוות דעת עבור תאגידים ציבוריים בעניינים הבאים:

- במסגרת הערכות השווי ובדיקת הוגנות וסבירות של הערכות שווי הוגן, המשרד ערך הערכות שווי עבור התאגידים נצבא החזקות 1995 בע"מ, איירפורט סיטי בע"מ, ישראלום נכסים בע"מ, קבוצת I.D.B., כלל תעשיות והשקעות בע"מ, דיסקונט השקעות בע"מ, שופרסל בע"מ, שופרסל נדל"ן בע"מ ועוד.


- הערכות השווי נערכו לנכסים בשווי בהיקף כולל של עשרות מיליארדי שקלים חדשים.

- הערכות שווי הוגן לפי התקינה החשבונאית הבינלאומית (IFRS).

במסגרת הערכות השווי לתקינה החשבונאית הבינלאומית המשרד עורך, באופן קבוע, הערכות שווי עבור תאגידים מהמובילים במשק, לרבות קבוצת תעבורה אחזקות בע"מ, דיסקונט השקעות בע"מ, שופרסל בע"מ, שופרסל נדל"ן בע"מ I.D.B, כלל תעשיות והשקעות בע"מ, כור תעשיות בע"מ, ממ"ן מסופי מטען וניטול בע"מ, נייר חדרה בע"מ, מנועי בית שמש בע"מ, אגד - אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ, דיזינגוף סחר 1952 בע"מ ועוד.